Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Drukuj

 Image     

       Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagościńcu proponuje po ustaleniu z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim w bieżącym roku szkolnym następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 12.10.2017 (Gra terenowa), 30.10.2017, 31.10.2017, 02.03.2018 (Uroczystość nadania imienia ), 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018. W wyżej wymienionych dniach czynna jest świetlica.

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta